Sistemes energètics 100% elèctrics

El canvi climàtic ens porta a fer un replantejament de les instal·lacions i el futur passa per sistemes no basats en la crema de combustibles fòssils com el gas i el gasoil. Un sistema mix de fotovoltaica i aerotèrmia pot satisfer la producció tant d’energia tèrmica com elèctrica dels habitatges, ja que són sistemes 100% elèctrics i que no generen emissions de CO₂ a l’atmosfera.

Blog

Blog

Sistemes energètics 100% elèctrics

El canvi climàtic ens porta a fer un replantejament de les instal·lacions tèrmiques i el futur passa per sistemes no basats en la crema de combustibles fòssils com el gas i el gasoil. L’alternativa ja és aquí: les bombes de calor aerotèrmiques.

L’aerotèrmia és un sistema que utilitza una bomba de calor per extreure l’energia tèrmica de l’aire exterior i transferir-la a l’interior dels edificis. Així, es pot climatitzar els espais amb fred o calor, segons la necessitat, amb un alt rendiment energètic. L’aerotèrmia també permet produir aigua calenta sanitària de forma eficient i ecològica. Són equips 100% elèctrics que no generen emissions a l’atmosfera.

La combinació de fotovoltaica i aerotèrmia és una solució ideal per aconseguir un major grau d’autosuficiència energètica i una menor petjada ecològica. Amb la fotovoltaica es pot generar l’electricitat necessària per alimentar la bomba de calor de l’aerotèrmia, que a la seva vegada pot climatitzar els espais i produir aigua calenta. Així, es pot arribar a cobrir fins al 80% de les necessitats energètiques d’un habitatge o d’un negoci amb fonts d’energia renovables.

Esquema d’un habitatge residencial que disposa d’una instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia.

Avantatges d’una instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia

Instal·lar fotovoltaica i aerotèrmia conjuntament té molts avantatges, com ara:

 • Estalvi econòmic: Podem arribar a reduir la factura elèctrica fins a un 70%, ja que es minimitza el consum de la xarxa i es pot obtenir una compensació per l’excedent d’electricitat produïda.
 • Estalvi ambiental: Es pot evitar l’emissió de tones de CO2 a l’atmosfera, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i al compliment dels objectius europeus de descarbonització.
 • Seguretat energètica: Major independència dels preus i les fluctuacions del mercat elèctric, així com dels possibles talls o incidències en el subministrament.
 • Valor afegit a l’immoble: Es revalora el valor dels immobles o dels negocis que disposin d’aquestes instal·lacions, ja que ofereixen un major confort i eficiència energètica.

Així doncs, el camí cap a la INDEPENDÈNCIA energètica ens porta als sistemes 100% elèctrics: FOTOVOLTAICA + AEROTÈRMIA. Seguint la línia de futur, el pròxim pas és el vehicle elèctric, per tant, serà imprescindible la instal·lació d’un carregador de vehicles elèctrics a l’habitatge.

Ajudes i subvencions

Ara és un bon moment per fer la instal·lació d’aquestes solucions aprofitant que existeixen importants ajudes i subvencions que busquen incentivar l’ús d’aquestes tecnologies:

 • Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica, programa 4. Reducció del 30% de l’energia primària no renovable. Import de la subvenció del 40% del cost de l’actuació amb un import màxim de 3.000€.
 • Ajuts del programa Next Generation per a la implementació de sistemes tèrmics renovables. Import màxim de 3.000€.
 • Deduccions a l’IRPF per obres de rehabilitació energètica. Deducció del 40% del cost de l’actuació si es justifica una reducció del 30% de l’energia primària no renovable, amb un màxim de 3.000€.
 • Bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica. Molts ajuntaments ofereixen bonificacions similars, cal consultar amb cada ajuntament quina bonificació ofereixen.

Tots els ajuts esmentats són compatibles entre ells, de manera que en alguns casos permeten fer front a la totalitat de la inversió. Per a obtenir alguns dels ajuts és necessari un Certificat d’Eficiència Energètica de l’habitatge abans i després de l’actuació. Les nostres propostes inclouen aquest certificat.

Cas pràctic

A continuació, us presentem un cas pràctic per mostrar l’estalvi econòmic que podria arribar a obtenir un habitatge residencial amb una instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia:

Característiques de l’immoble:

Habitatge unifamiliar a Centelles de 200 m2 amb caldera de gas i radiadors d’alumini.

Es proposen les següents instal·lacions:

 • Aerotèrmia de 12 kW amb producció d’aigua a 60ºC (inclou acumulador per ACS). Es tracta d’un sistema híbrid on es manté la caldera existent per cobrir els pics de demanda.
 • Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum formada per 16 mòduls de 460 Wp, amb un inversor de 6 kW.

La inversió prevista serà la següent:

 • Aerotèrmia: 16.067 €
 • Fotovoltaica: 10.947 €
 • Total: 27.014 €

Ajuts i Subvencions:

 • Bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys: 1.500€
 • Ajuts europeus millora eficiència energètica: 3.000€
 • Ajuts Next Generation Programa 6: 3.000€
 • Deduccions IRPF: 3.000€
 • Total Ajuts: 10.500€
 • Inversió real: 16.514€

Consums energètics:

La combinació fotovoltaica + aerotèrmia permet reduir dràsticament el consum de gas i electricitat.

ConcepteGasElectricitatTotal
Consum actual18.850 kWh2.800 kWh
Consum proposta3.770 kWh943 kWh
Cost consum actual2.074 €484 €2.558 €
Cost consum proposta415 €163 €578 €
Estalvi anual1.631 €368 €1.980€

Per a realitzar una instal·lació d’aquestes característiques, cal comptar amb una empresa especialitzada que pugui realitzar un estudi previ de les necessitats de consum i les característiques de cada cas.

Així, es podrà dimensionar adequadament les instal·lacions i optimitzar el seu funcionament. També cal tenir en compte els requisits legals i administratius per a sol·licitar les autoritzacions i les subvencions corresponents.

Si vols saber més sobre els beneficis d’instal·lar fotovoltaica i aerotèrmia en el teu habitatge, contacta amb nosaltres i t’assessorarem sense cap compromís.