Ajuts per impulsar les comunitats energètiques

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts, anomenada SolarCoop, de 8 milions d’euros per impulsar la constitució de les comunitats energètiques.

Blog

Blog

Ajuts per impulsar les comunitats energètiques

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts, anomenada SolarCoop, de 8 milions d’euros amb la finalitat d’incentivar la constitució o reforçament de cooperatives de consums i/o associacions locals que vulguin esdevenir cooperatives de consum i que estiguin orientades a la producció, distribució i ús d’energies renovables i a l’eficiència energètica.

Ajuts per impulsar les comunitats energètiques

L’objectiu dels ajuts Solaroop és fomentar l’autoconsum col·lectiu i promoure la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, just i participatiu. La mesura també pretén estimular l’activitat econòmica en l’àmbit cooperatiu i fer que les energies renovables siguin una font de riquesa que reverteixi en el territori català.

Les subvencions seran administrades per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i s’atorgaran fins a un màxim de 80.000 euros per a tasques relacionades amb la definició i creació d’una comunitat energètica.

Què són les comunitats energètiques?

Les comunitats energètiques són agrupacions de persones, empreses o entitats i administracions locals que promouen una instal·lació d’energies renovables per generar o gestionar la seva pròpia energia.

Quin termini hi ha per sol·licitar l’ajuda?

El termini per sol·licitar l’ajuda és de 45 dies des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC (Del 5 de maig al 19 de juny de 2023).

Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?

Poden sol·licitar aquesta ajuda les associacions o cooperatives que compleixin els següents requisits o condicions:

 • L’entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de consum, i que en els seus objectius tingui la creació d’activitat econòmica, preferentment en territoris en despoblament.
 • Aquestes cooperatives hauran de tenir com a socis persones físiques, pimes, entitats sense finalitat de lucre o ens de l’administració local del municipi.
 • Una majoria dels socis han de ser persones físiques o comptar amb el suport de l’ajuntament on s’estableixin.
 • L’entitat beneficiària de l’ajuda haurà de constituir-se com a comunitat energètica en forma de cooperativa de consum en un període de 18 mesos des de l’atorgament de la subvenció que es regeix per les seves bases reguladores.

Quines despeses puc subvencionar?

La quantia màxima de la subvenció atorgada serà el 100% dels costos subvencionables, amb un màxim de 80.000 euros per projecte.

 1. Les despeses de contractació de les persones treballadores de l’associació i/o cooperativa de consum pel temps dedicat a les actuacions subvencionables.
 2. Les despeses de contractació de cooperatives expertes en acompanyament a la constitució i/o reforçament de la cooperativa de consum vinculada a la comunitat energètica. Aquestes despeses es poden desenvolupar a través de l’Ateneu Cooperatiu de referència, a través de la contractació d’unes de les cooperatives promotores d’aquest.
 3. Les despeses de serveis o personal externs per a la realització d’algunes de les actuacions subvencionables.
 4. Les despeses indirectes o generals, és a dir, aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza el beneficiari, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars necessàries per dur a terme les actuacions subvencionables. Aquestes despeses no podran superar el 10% de les despeses indicades en l’apartat anterior.
 5. Despeses externes de difusió i comunicació de l’actuació presentada.
 6. Els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
 7. Pel que fa al projecte de constitució de la comunitat energètica, les despeses hauran de fer relació als costos de creació dels models de funcionament de la comunitat energètica: jurídic, econòmic, energètic, de gestió… No seran subvencionables les despeses corresponents a les inversions per a la realització del projecte energètic, com ara la inversió en equips de generació i/o emmagatzematge renovable. Sí que es considerarà despesa subvencionable la realització de l’avantprojecte o del projecte executiu de la instal·lació a desenvolupar.

Com puc tramitar l’ajuda?

Les sol·licituds s’haurán de presentar telemàticament i amb certificat digital, mitjançant els formularis establerts per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per aquest tràmit, al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació sobre la línia d’ajuts SolerCoop podeu consultar la notícia publicada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *