Auditories energètiques per a empreses

L’Auditoria energètica és l’eina que ens permet la millora substancial de l’eficiència energètica en la nostra empresa.

Blog

Blog

Auditories energètiques per a empreses

L’Auditoria energètica és l’eina que ens permet la millora substancial de l’eficiència energètica en la nostra empresa.

La darrera normativa d’eficiència energètica d’edificis RD 56/2016 obliga a les grans empreses (250 persones o amb un volum de negoci superior als 50 milions d’euros) a realitzar una auditoria energètica cada 4 anys. Aquesta normativa transposa la directiva europea 2012/27/UE i té la finalitat d’unificar els criteris d’eficiència energètica per a tota la comunitat europea.

Progetic auditoria energètica

Per tal d’executar correctament les auditories s’ha de complir la UNE-EN 16247, en la que es contempla l’edifici, els processos i la flota de vehicles, en cas que n’hi hagi.

Per a empreses amb diverses filials dins el territori nacional és important determinar que cada auditoria ha de comprendre el 85% del consum total d’energia final del conjunt de totes les instal·lacions, no només la seu principal. En cada projecte d’auditoria es realitza un estudi exhaustiu de l’edifici o local, estudiant el funcionament de les instal·lacions i realitzant l’anàlisi dels consums energètics, a partir de factures anteriors i de les dades extretes dels comptadors.

Tota la informació obtinguda permet la proposta d’una sèrie de millores on s’aconsellen les accions necessàries per tal de reduir consums, emissions de CO2 i millorar l’eficiència energètica de l’edifici i/o activitat, sense reduir en cap cas les prestacions i el confort. La implementació d’equips de monitorització en les instal·lacions és clau per poder conèixer com s’està consumint i poder plantejar propostes concretes de millora.

Progetic auditoria energètica

En cada projecte s’especifica el cost de les millores proposades així com el temps d’amortització, sempre considerant el cicle de vida dels elements a substituir. No obstant, cal remarcar que no totes les propostes van lligades a un cost econòmic inicial, ja que en molts casos la implementació de bons hàbits d’utilització i altres accions sense cost com la reducció de la potència elèctrica contractada, són suficients per estalviar de manera substancial energèticament i econòmicament.

Cada auditoria s’ajusta a les necessitats de cada empresa. Així, tot i que el Reial Decret no obliga a la posta en marxa de les mesures proposades, és important executar-les i així extreure’n el màxim profit. En cas contrari, cada quatre anys s’obtindrà un informe similar sense haver millorat energèticament en el funcionament de les instal·lacions i de l’edifici.

Progetic auditoria energètica

Per les empreses exemptes del compliment de la normativa es recomana l’execució d’una auditoria energètica per tal de saber on focalitzar els esforços a l’hora de millorar el rendiment de les instal·lacions i potenciar l’eficiència energètica dins de la companyia.

Les auditories energètiques són la primera eina de què disposen les empreses per iniciar processos compromesos amb el medi ambient apostant per una bona gestió de la energia.