Blog

Blog

Sistemes energètics 100% elèctrics

El canvi climàtic ens porta a fer un replantejament de les instal·lacions i el futur passa per sistemes no basats en la crema de combustibles fòssils com el gas i el gasoil. Un sistema mix de fotovoltaica i aerotèrmia pot satisfer la producció tant d’energia tèrmica com elèctrica dels habitatges, ja que són sistemes 100% elèctrics i que no generen emissions de CO₂ a l’atmosfera.

Més informació Sistemes energètics 100% elèctrics

ISOBIO: Càlcul higrotèrmic i validació d’un panell aïllant estructural amb materials d’origen biològic

Davant l’impacte ambiental del sector de la construcció- responsable d’un 40% de l’consum total d’energia primària de la Unió Europea- reduir tant l’energia embeguda dels materials en la fase de fabricació, com el consum energètic dels edificis en la seva fase d’ús- són tasques urgents.

Més informació ISOBIO: Càlcul higrotèrmic i validació d’un panell aïllant estructural amb materials d’origen biològic